Welkom bij Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.


Welkom bij Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

Vanaf 2016 verandert het stelsel voor agrarisch natuurbeheer. Regionale collectieven gaan het beheer organiseren. Het collectief Rijn, Vecht en Venen is opgericht door Agrarische Natuur en Landschapsverenigingen De Utrechtse Venen en Vechtvallei en de LTO Noord afdelingen Woerden e.o., Noordwest Utrecht en Gooi, Vecht en Amstelstreek. Het collectief is een coöperatie, waarvan de deelnemers agrarisch natuurbeheer in de regio automatisch lid worden.

Het collectief is opgericht op 23 december 2014. Het bestuur van het collectief bestaat vooralsnog uit een oprichtingsbestuur, waarin alle oprichtende partijen zijn vertegenwoordigd. Voorjaar 2016 wordt in de eerste Algemene Ledenvergadering een definitief bestuur gekozen.

 

Het werkgebied van het collectief ligt grofweg in de gemeenten Woerden ten noorden van de A12, Stichtse Vecht met uitzondering van Tienhoven, De Ronde Venen, het westelijk buitengebied van de gemeente Utrecht, en drie polders van de gemeente Nieuwkoop in Zuid-Holland, te weten: Achttienhoven, Grechtkade, Amstelkade/Bovenlanden. Het werkgebied is ca 4.000 ha groot.

Het collectief voert de volgende activiteiten uit:

Het doen beheren van agrarische natuur en landschap en water.
Het gaat om de leefgebieden:

  • Open grasland (weidevogels
  • Droge dooradering (landschapselementen, soortenrijke graslanden, akkerranden)
  • Natte dooradering (soortenrijke graslandranden, zwarte stern, purperreiger)
  • Water (waterkwaliteit en duurzaam watersysteem).

In de toekomst komen daar nog andere aandachtsgebieden bij, zoals duurzaam bodembeheer.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar: http://www.deutrechtsevenen.nl/nieuw-stelsel-2016/

Contactgegevens:

Contactpersoon: José van Miltenburg

info@josevanmiltenburg.nl

06-47452979

Contactpersoon: José van Miltenburg  |  info@josevanmiltenburg.nl  | 06-47452979


Copyright © Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A. | All Rights Reserved.